Úvod

Mnoho európskych krajín už zasiahli alebo zasiahnu toky migrantov viažuce sa na potrebu pracovnej sily, ale aj na presun populácie. Európa bude cieľom príchodu 20 miliónov migrantov v najbližších rokoch (zdroj SOM).  Aj keď musíme skonštatovať, že integrácia migrantov je relatívne neúspešná, krajiny, ktoré sú v súčasnej dobe alebo v minulosti boli   cieľovou krajinou príchodu pre imigrantov majú problémy s ich prijímaním a so  začlenením sa do spoločnosti («integráciou») týchto nových občanov ; miera nezamestnanosti u imigrantov je často vyššia ako 30 % a ak pracujú, vykonávajú práce, ktoré miestna populácia nechce vykonávať (pravidlo 3 D z anglického dirty, difficult and dangerous jobs – špinavé, ťažké a nebezpečné povolania) ; a táto istá miestna populácia, aj keď si je vedomá nedostatku pracovných síl, nie je ochotná prijímať migrantov ako pracovníkov do podnikov.